Ceci n`est pas de l`amour - Dette er ikke kjærlighet


(English below)

Far og datter inne i boksen. Begge i hvitt undertøy. Datteren sitter på fanget hans, hun ser alvorlig på nysgjerrige og forundrede forbipasserende som stopper opp og leser dagens tekst på glassboksen. Dette er ikke kjærlighet. Faren leser eventyr. Han ser ikke opp en eneste gang på fem timer. Kvitebjørn kong Valemon. Han leser og leser og leser, konsentrert og rolig. Datteren er helt stille på fanget hans, blikket sterkt og fokusert. Det regner, men mennesker stopper stadig opp og leser og undrer seg. De to menneskene der inne ser sårbare ut herfra ute i regnet. Naturlig, eller unaturlig. Faren leser og leser. Datteren ser ut. Og lytter. Men hun hører ikke setningene til dem som står utenfor og ser inn ("Så modig av den jenta da!") Jeg står i regnet under det lille treet ved siden av glassboksen og hører tilskuernes kommentarer, jeg leser i boken jeg har valgt ut til dag tre* ; Pedagogiseringen av barnets kjønn: en tosidig påstand om at nesten alle barn hengir seg til, eller er tilbøyelig til å hengi seg til, en seksuell aktivitet ("Er det kunst"?) og at denne seksuelle aktiviteten, som er upassende ("å æsj, ka e det? - noe så kleint!") ved at den både er "naturlig" og "unaturlig", bærer i seg fysiske og moralske farer ("de prøver å få det til noe ekkelt") for felleskapet og enkeltindividet. ("De sier her det er fint at pappan viser at han er glad i barna sine") Barna defineres som seksuelle "grensevesener" (Hun vet vel hva hun er med på, - hun er ikke så ung!) som befinner seg på en farlig skillelinje forut for kjønnet og allerede i det. ("Det er fint å ta opp dette, - det er alvorlig") Foreldrene, familiene, lærerene, legene og senere psykologene må hele tiden ta hånd om denne kostbare og risikable, seksuelle spire som er farlig og i fare. ("Det kan være en vanskelig balanse"). En mor og en datter nærmer seg glassboksen. Det regner kraftig. Moren sier datteren skal gå bort og lese teksten. Datteren nærmer seg og begynner å lese. De smiler litt til jenta på fanget. Moren leser også - så tar hun med ett rundt datteren og gir henne et smellkyss på kinnet; "Sara, jeg skal bare vise min kjærlighet til deg offentlig! Det er det dette handler om" "Det ER kjærlighet.... Det er familiekjærlighet"! - en liten uunnseelig dame med asiatisk utseende tusler forbi meg og snakker til seg selv Persiennen går ned og jenta strekker seg. Pappa ser opp. *Seksualitetens historie I Michel Foucault

Ceci n'est pas le futur. This is not the future.

A father and daughter are inside the glass box. Both are wearing white under-gaments, but apart from that, nothing. The daughter is sitting on his lap- She looks seriously at curious and puzzled passers by as they stop and read the small text on the side of the box; This is not love. The father is reading fairy tales from a book. He does not look up once in five hours. The story is the Norwegian classic, King Valemon the Polar Bear. Calm and concentrated, he reads and reads. The daughter sits completely still on his lap, her gaze strong and focused. It is raining, but people stop and read the text, wondering.

The two figures inside the box look vulnerable from out here in the rain. Natural, or unnatural. The father reads on, the daughter looks out. She is listening, but she cannot hear the speech from those gathered outside looking in. (“Such a brave girl!”)

I am standing in the rain under the small tree by the glass box and listening to the comments of the spectators, while reading from the chosen book for today, day three*: The pedagogisation of the child’s sex: an dual proposal that most children indulge, or are inclined to indulge, in a sexual activity (“Is it Art?”)., and that this sexual activity that is unfitting (Oh yuck, what’s that? - really awkward!”) in that it is both “natural” and “unnatural,”, contains physical and moral dangers (“They’re trying to make it into something nasty”) for society and the individual. (“They’re saying here that is it good that the dad shows that he loves his children”). Children can be defined as beings that are in a sexual “borderland”. (“She know herself what she had joined, - she not that young!”) They are on a dangerous line before the sex, and already in it. (“It’s good that this is brought attention to - it is very serious”). The parents, families, teachers, doctors and psychologists have to care for this precious and risky sexual bud that is both dangerous and in danger. (“It can be difficult to find the right balance”)

A mother and daughter approach the glass box. It is raining heavily. The daughter reaches the box and begins to read. They smile at the girl sitting on her dad’s lap. When the mother has read the text she gives her daughter a big hug and kiss on the cheek. “Sara, I’m just showing my love for you in public. That is what this is about”. “It IS love… It's family-love!” - a petite woman of Asian features wanders by, talking to herself.

The metal blinds go down and covers the windows. She girl stretches and her dad looks up. *The history of sexuality

Michael Foucalt

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square