Ceci n’est pas notre peur*

Frykt er en forsvarsmekanisme. Når vi opplever noe som virker angstska- pende, regulerer amygdala utskillingen av stresshormoner. Slik forbereder kroppen seg på å slåss eller flykte. Fokus rettes mot trusselen: overflødige detaljer oppfattes ikke lenger. Når den truende situasjon virker for alvorlig, vil mennesket trekke seg tilbake til kjente omgivelser.

Siden 2001 har behovet for trygge strukturer ført både til en økning i orto- dokse troende og frykt for fremmede religioner.

* Dette er ikke det vi er redde for

Fra 29. juni - 7. juli viser Dries Verhoeven ni aktuelle unntak fra regelen. Åpent daglig fra klokken 13-18.

Fear is a defence mechanism; when there are worrying signs, the amygdala regulates the secretion of stress hormones. In this way, the body prepares itself to fight or to flee. The focus shifts to the threat; superfluous details are no longer perceived. When the threatening situation appears too great, man will retreat to familiar ground.

Since 2001, the need for a familiar structure, leads to an increase in orthodox believers as well as fear of foreign religions.

* This is not our fear

From 29 june - 7 July Dries Verhoeven showcases nine current exceptions to the rule. Opened daily from hrs. 13.00-18.00

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square